ارزش های سازمانی

این مرکز با ایجاد زمینه های مناسب علمی و پژوهشی، با رعایت اخلاق در پژوهش و حق مالکیت معنوی، اقدام به جمع آوری و تهیه مستندات و شواهد علمی در زمینه سلامت و سالمندی خواهد نمود. این مرکز، اصل تامین کیفیت در پژوهش و استخراج صحیح اطلاعات از داده های در دسترس را سرلوحه کار خود قرار خواهد داد و به شفافیت در اجرای تمام مراحل تحقیقات به منظور تولید شواهد قابل اعتماد در حیطه ی نیازهای سلامت سالمندان و سیاست های کلان نظام سلامت اعتقاد دارد. همچنین اعضای مرکز و کلیه پژوهشگران همکار آن، متعهد به اجرای مراحل و مدل های قابل قبول جهانی و کشوری در تولید مستندات و شواهد خود هستند به گونه ای که نتایج تحقیق، قابلیت تطابق با نتایج جهانی و منطقه ای را داشته باشد.