جایگاه استراتژیک

شهرستان نیشابور با حدود پانصد و پنجاه هزار نفر جمعیت پس از مشهد مقدس دومین شهر پرجمعیت استان خراسان رضوی محسوب شده و به دلیل قرار گرفتن در مسیر بین المللی ریلی و جاده ای آسیایی از اهمیت ژئوپلتیک خاصی برخوردار است. این شهرستان در بهمن ۱۳۸۹ در شبکه میراث معنوی جهان در سازمان یونسکو به ثبت رسید. همچنین فاصله ۱۹۰ کیلومتری نیشابور با پایتخت ترکمنستان در ناحیه شمال شرقی ایران، لزوم توجه در بسیاری از سیاست های نظام پایش و مونیتورینگ در زمینه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و بهداشتی را بوجود آورده است.

شهرستان نیشابور بر اساس سرشماری نفوس سال ۱۳۹۵ دومین شهرستان بزرگ خراسان (بعد از مشهد) و سومین شهر بزرگ شرق کشور پس از مشهد و زاهدان می باشد. این شهرستان دارای ۴۵۱۷۸۰ نفر جمعیت میباشد که از این تعداد ۶۴۷۲۲۴ نفر زن و ۲۲۷۱۳۳ نفر مرد می باشند و دارای ۳۷۷۶۲۹ نفر جمعیت شهری است که تعداد ۶۶۴۱۱۴ نفر زن و ۷۱۴۵۱۴ نفر مرد می باشند. در مجموع ۸۳۵۶۳ نفر (۱۹ درصد) افراد ۵۰ سال و بالاتر، ۴۱۷۸۱ (۹/۳ درصد) افراد ۶۰ سال و بالاتر هستند.