رسالت مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

مرکز تحقیقات سلامت و سالمندی یک مرکز زیرمجموعه معاونت تحقیقات و فناوری دانشکده علوم پزشکی نیشابور است که بمنظور ارتقای پژوهشهای مرتبط با حوزه سلامت سالمندی در ابعاد مختلف جسمی، روانی، شناختی و معنوی تشکیل شده است و تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا در ارتقای سلامت این عزیزان باستناد دستاوردهای مهم پژوهشی گام موثری برداشته و همچنین در تربیت محققان جوان این رشته مشارکت نموده و در سیاست گزاری های مرتبط نقش موثری ایفا نماید. تلاش خواهد شد تا با همکاری اعضای هیات علمی، نیروهای متخصص، محققان جوان، دانشجویان و مردم در پاسخگویی به نیازهای جامعه سالمندان سرآمد باشیم و همواره پویایی و نوآوری را مدنظر خواهیم داشت.

 

بیانیه رسالت

روند کنونی تغییرات جمعیتی جهان حرکت به سمت سالخوردگی است. همزمان با افزایش جهانی روزافزون جمعیت سالمند، در کشور ما نیز جمعیت سالمند در حال افزایش بوده و در سال های آینده، ایران یکی از کشورهای دارای بیشترین سرعت رشد جمعیت سالمند خواهد بود و پدیده سالمندی جمعیت، در آینده ای نزدیک از چالش های فراروی جامعه ایران، بصورت عام و نظام سلامت، بصورت خاص خواهد بود و در صورت عدم توجه و برنامه ریزی می تواند تهدیدی جدی برای جامعه باشد. پرواضح است که هرگونه برنامه ریزی و سیاستگذاری در راستای بهبود وضعیت سالمندان، نیازمند داشتن درک درستی از وضعیت فعلی سالمندان می باشد. شناسایی نیازهای واقعی قشر آسیب پذیر سالمند، برنامه ریزان را در جهت انجام مداخلات موثر یاری خواهد نمود. در صورت دسترسی به اطلاعات قابل اتکایی از وضعیت فعلی سالمندان، می توان از یک طرف نسبت به نیازهای پیش روی این جمعیت رو به رشد برنامه ریزی کرد و از طرفی با اعمال برنامه ها و مداخلات پیشگیرانه در سطوح مختلف از بروز مشکلات شدیدتر جلوگیری کرد.
این مرکز می تواند با اتکا به مطالعات مناسب فواید چندی به دنبال داشته باشد:
۱- اطلاعات معتبر و صحیحی را در خصوص وضعیت سلامت، بیماری های مزمن شایع عوامل خطر آنها ایجاد کند تا با مداخلات مناسب در جهت کاهش ناتوانی ناشی از این بیماری ها و معضلات بهداشتی به کاهش چشمگیر هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی دوران سالمندی کمک شود و نیز گام مهمی در جهت داشتن یک سالمندی پویا و سالم بردارد.
۲- هم چنین می تواند با شناسایی جمعیت آسیب پذیر به اختصاصی کردن برنامه های پیشگیری فردی قبل از رویداد بیماری و پیشنهاد درمان اختصاصی فردی پس از بیماری نیز کمک نماید.

۳- نیازها و چالش های بهداشتی، اجتماعی و اقتصادی دوران سالمندی و عوامل موثر بر آنها را شناسایی و الگوی مناسب کاربردی را در جهت ارتقای آن پیشنهاد نماید.
۴- مشکلات ساختاری از جمله ساختار اجتماعی (امکانات رفاهی، حمایت اجتماعی، دسترسی به اماکن اجتماعی و ارتباط با آنها و سیستم بهداشتی، بیمه های حمایتی، مراقبت در منزل و...) را تعیین و به طراحی سیستم جدید و یا بهبود وضعیت موجود کمک نماید.
۵- همچنین این مطالعه با ارایه الگوی بومی در شهرستان بستر پژوهشی مناسبی را در دانشگاه ایجاد کرده، به گونه ای که گروه های مختلف علمی بتوانند برای اولین بار در کنار یکدیگر در یک کار تیمی شرکت کنند و همچنین در ارتقا و هدفمندی پژوهش در دانشگاه و آموزش مناسب دانشجویان با ایجاد یک فیلد پژوهشی ارزشمند موثر است .
۶- بستر مناسب برای همکاری های ملی و بین المللی را فراهم آورد تا زمینه برای انجام تحقیقات بدیع تر و تربیت نیروی انسانی کارآمد تر فراهم آید.