چشم انداز مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

 

این مرکز در نظر دارد به عنوان یکی از مراکز برتر پژوهشی در منطقه و کشور در زمینه پژوهش های منجر به تولید شواهد مرتبط با سلامت سالمندان و سیاست های کلان نظام سلامت کشور اقدام نماید. این مرکز با بکارگیری نیروهای متخصص در راستای ارتقای سطح سلامت و گسترش علم و فناوری با فراهم آوردن امکانات کافی، شرایط انجام مطالعات تحقیقاتی اساتید و دانشجویان در جهت شناسایی نیازهای مختلف سالمندان در ابعاد جسمی، روانی، اجتماعی، شناختی و معنوی گام برداشته و زمینه را برای ارتقای سلامت و افزایش کیفیت زندگی سالمندان مهیا سازد. این مرکز در نظر دارد با اتصال به مراکز علمی معتبر ملی و بین المللی به قطب پژوهش های بنیادی و کاربردی در زمینه سلامت سالمندان تبدیل گردد.