فایل اولویت های پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی نیشابور

آموزش های تخصصی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

فراخوان های مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

طرح های پژوهشی مصوب سال ۱۳۹۸

 

 
Num.
Topic
1 Gender differences in the prevalence of metabolic syndrome
2 Thyroid function and metabolic syndrome
3 Body compassion &metabolic syndrome
4 Sleep quality& obstructive sleep apnea and glycemic control in DM
5 Prevalence of DM, pre DM : the matter of socioeconomic disparities
6 Psychological factors and DM& Metabolic syndrom
7 Comparison of A1C and FBS in detection of DM
8 Co-occurrence of biologic and lifestyle risk factors
9 Social determinants of physical and mental health among older adults
10 Association between lifestyle risk factors and cognitive function
11 Menopause and physical function among older women
12 Menopause & body composition& BMI among women
13 Vit D and physical function among older adults
14 Thyroid function and mobility among older adults
15 Cognition decline/; comparison between MOCA and MMSE
16 Normative values of cognitive and physical function in older adults
17 Socioeconomic disparities in gait speed and associated characteristics in older adults
18 Fear of falling and cognition decline in older adults
19 C-reactive protein, normal range and it's determinant factors in 50 years and up
20 Association of C-reactive protein levels and diabetes
21 Relationship between sleep duration and sleep quality with hypertension
22 Association between serum lipids and low back pain among an Elderly Iranian population: a large-scale cross-sectional study
23 Sleep duration and sleep quality is associated with metabolic syndrome in elderly population
24 Metabolic syndrome is associated with health-related quality of life in elderly population
25 Association between body composition with glycaemic index and lipid profiles among elderly subjects in Neyshabur city
26 Association between body composition with blood pressure and inflammatory mediators among older adults
27 Association between micro and macro nutrient intakes with body composition in older adults

مقالات مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

نشریات مرکز تحقیقات سلامت سالمندی

اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی


۱- بررسی وضعیت موجود سلامت سالمندان و روند سالمندی
۲- بیماریهای شایع دوران سالمندی
۳- مطالعات ژنتیکی و مولکولی مرتبط با سالمندی
۴- تغذیه و امنیت غذایی در سالمندان
۵- عوامل خطر و رفتارهای پیشگیرانه در سالمندان
۶- حمایت های اجتماعی، شبکه های اجتماعی در سالمندان
۷- مدل های خدمات مراقبتی و توانبخشی سالمندان
۸- سالمند آزاری
۹- اختلالات شایع در دوران سالمندی از جمله اختلالات خواب، شنوایی و بینایی
۱۰- اختلالات روانشناختی در سالمندان
۱۱- استئوپوروزیس، شکستگی و سقوط در سالمندان
۱۲- مولتی موربیدیتی، فریلتی، کیفیت زندگی سالمندان
۱۳- عملکرد حرکتی، تعادل و ناتوانی