اولویت های تحقیقاتی مرکز تحقیقات سلامت سالمندی


۱- بررسی وضعیت موجود سلامت سالمندان و روند سالمندی
۲- بیماریهای شایع دوران سالمندی
۳- مطالعات ژنتیکی و مولکولی مرتبط با سالمندی
۴- تغذیه و امنیت غذایی در سالمندان
۵- عوامل خطر و رفتارهای پیشگیرانه در سالمندان
۶- حمایت های اجتماعی، شبکه های اجتماعی در سالمندان
۷- مدل های خدمات مراقبتی و توانبخشی سالمندان
۸- سالمند آزاری
۹- اختلالات شایع در دوران سالمندی از جمله اختلالات خواب، شنوایی و بینایی
۱۰- اختلالات روانشناختی در سالمندان
۱۱- استئوپوروزیس، شکستگی و سقوط در سالمندان
۱۲- مولتی موربیدیتی، فریلتی، کیفیت زندگی سالمندان
۱۳- عملکرد حرکتی، تعادل و ناتوانی